Aktualności

Konkurs „Dzień Dziecka z Paso”

Z okazji Dnia Dziecka przygotowaliśmy dla Was wyjątkowy konkurs z nagrodami! Do wygrania trzy zestawy dla chłopców i trzy zestawy dla dziewczynek (plecaki, worki oraz piórniki z kolekcji Minnie oraz plecaki, worki i piórniki z kolekcji Cars)!

Na czym polega Twoje zadanie? Narysuj superbohatera z bajki, z którym chciałbyś lub chciałabyś spędzić Dzień Dziecka i zamieścić ten rysunek w komentarzu pod postem konkursowym. Na Wasze prace czekamy od dziś do 4 czerwca, a zwycięzców ogłosimy 5 czerwca. Do dzieła!

Szczegóły konkursu: http://bitly.pl/hiMfP

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Dziecka z Paso”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu pod nazwą „Dzień dziecka z Paso” jest PASO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Skrajna 1, 62-080 Sierosław, zwana dalej „Organizatorem”. 

2. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu, zasady uczestnictwa w Konkursie, nagrody, sposób wyłonienia Zwycięzcy Konkursu oraz przekazania nagrody. Konkurs będzie trwał od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 4 czerwca 2020 roku.

3. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

5. Treść Regulaminu dostępna jest w załączonym linku w poście konkursowym. 

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu mogą być zarówno dzieci i młodzież, jak i osoby pełnoletnie, zwane dalej „Uczestnikiem”, z wyłączeniem osób zasiadających w Komisji Konkursowej. 

2. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział w Konkursie wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego, którzy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych swojego dziecka zgodnie z § 6 Regulaminu. Za niepełnoletnich Uczestników, zgłoszenia do Konkursu dokonuje ich rodzic lub opiekun prawny, który tym samym akceptuje postanowienia Regulaminu. 

3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wykonać konkursowe zadanie, o którym mowa w paragrafie 3, zwane dalej „Pracą konkursową”.

§ 3. Przedmiot i czas trwania konkursu

1. Zadanie konkursowe polega na narysowaniu przez Uczestnika superbohatera z bajki,  z którym chciałby spędzić Dzień Dziecka i zamieścić ten rysunek w komentarzu pod postem konkursowym w serwisie Facebook na profilu https://www.facebook.com/pasoplecaki/.

2. Konkurs będzie trwał od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 4 czerwca 2020 roku. Wybór i ogłoszenie Zwycięzców Konkursu odbędzie się w dniu 5 czerwca 2020 roku. Ogłaszanie wyników i doręczanie nagród następuje po zakończeniu Konkursu na zasadach wskazanych w Regulaminie.

§ 4. Zadanie konkursowe

1. Poprzez fakt wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik gwarantuje, że przysługują mu wszelkie prawa własności intelektualnej do Pracy konkursowej, w tym wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe, jak również, że Praca konkursowa przesłana w ramach Konkursu jest przejawem oryginalnej, własnej twórczości Uczestnika, nie była dotychczas nigdzie publikowany, jak również nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie narusza praw osób trzecich. 

2. Organizator nabywa prawo do korzystania z Pracy konkursowej na zasadzie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, z chwilą jej umieszczenia go przez Uczestnika w serwisie Facebook na profilu Organizatora na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczenia: czasu, terytorium, nakładu, liczby emisji oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania Pracy konkursowej dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Konkursu, na wszelkiego rodzaju nośnikach. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie Pracy konkursowej. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora i podmioty z nim współpracujące Pracy konkursowej w ww. zakresie, w tym również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację Pracy konkursowej podpisanych imieniem i nazwiskiem Uczestnika lub bez wskazania autorstwa Uczestnika, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów Pracy konkursowej i korzystania z tak zmienionej Pracy konkursowej w zakresie wskazanym powyżej. 

3. Organizator nabywa autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej bez ograniczeń czasu i terytorium, na polach eksploatacji i w zakresie wskazanych w niniejszym paragrafie powyżej nadesłanych przez Zwycięzców Konkursu na zasadzie art. 921 § 3 k.c. 

4. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Organizatora, podmioty z nim współpracujące lub osoby trzecie, spowodowane opublikowaniem Pracy konkursowej, zawierającego wady prawne i zobowiązany jest zwolnić Organizatora lub osoby trzecie od wszelkich roszczeń wynikających z tego faktu. Postanowienia niniejsze nie wyłączają odpowiedzialności Uczestnika za naruszenie praw osób trzecich, określonej przepisami kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Uczestnik ponosi wobec Organizatora pełną i wyłączną odpowiedzialność w przypadku, kiedy utwór Uczestnika lub jego zgłoszenie będzie naruszało prawa osób trzecich lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 

§ 5. Przyznanie nagród w Konkursie

1. Konkurs nie jest grą losową, której wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.). 

2. Komisja konkursowa spośród wszystkich Prac konkursowych wybierze 6 najciekawszych i najbardziej kreatywnych . 

3. Nagrodą w Konkursie są:

a. 3 plecaki,3 worki oraz 3 piórniki z kolekcji Minnie (DNF)

oraz

b. 3 plecaki,3 worki oraz 3 piórniki z kolekcji Cars (DCW)

4. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej na fanpage’u Organizatora. 

5. Przyznana nagroda nie może być zamieniana na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny. 

6. W wypadku rezygnacji przez Zwycięzcę Konkursu z odbioru Nagrody, Organizator nie będzie zobowiązany do przekazania Nagrody. 

7. Nagroda zostanie przekazana Zwycięzcy w terminie ustalonym przez Organizatora, nie później niż do dnia 22 czerwca 2020 roku.

§ 6. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. 

2. Organizator informuje, że dane osobowe podawane w związku z udziałem w Konkursie przetwarzane są:

a. w celu udziału w Konkursie, ogłoszenia Zwycięzcy/ców na portalu Facebook, w tym przekazania Nagród, wywiązania się z obowiązków podatkowych związanych z przekazaniem Nagród oraz rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) wyrażona poprzez przystąpienie do Konkursu i zapoznanie się niniejszym Regulaminem;

b. w celu wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik – realizacji Konkursu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 

c. w celu wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w tym w szczególności wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 

d. w celach archiwalnych, gdy jest to potrzebne dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących udziału w Konkursie oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.

4. Odbiorcami danych są: Organizator, dostawca serwera, podmioty świadczące usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania, w którym przechowywane są dane osobowe, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, logistyczne oraz odpowiednim organom administracji publicznej, jeżeli taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa (w szczególności organom podatkowym, sądom powszechnym).

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia przez Organizatora całości obowiązków podatkowych związanych z przekazaniem Nagród oraz wygaśnięcia ewentualnych roszczeń Uczestników związanych z Konkursem. Dane osobowe, które Administrator przetwarza na podstawie udzielonej zgody, będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

6. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujący zakres danych: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, login na portalu Facebook, fakt udziału w Konkursie, datę zgłoszenia do konkursu.

7. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.

8. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (poprzednio Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

§ 7. Reklamacje

1. Reklamacje w zakresie prawidłowości przeprowadzenia Konkursu rozstrzygać będzie Komisja Konkursowa. 

2. Rozpatrzeniu podlegają reklamacje zgłoszone przez Uczestnika Konkursu pisemnie na adres Organizatora. 

3. Reklamacje można zgłaszać w terminie 14 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu. 

4. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany za pomocą poczty elektronicznej lub tradycyjnej w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia reklamacji. 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Organizator może wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu. 

Dodaj komentarz