REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PASO.PL

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego jest PASO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sierosławiu, ul. Skrajna 1, 62-080, Tarnowo Podgórne NIP: 782-00-07-588; REGON: 630519510; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000444926.
 2. Ilekroć w regulaminie użyte są podane niżej pojęcia należy je rozumieć:
  • PASO – PASO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Sierosławiu, ul. Skrajna 1, 62-080, Tarnowo Podgórne; tel. +48 61 896 66 66, fax +48 61 896 66 67, email: sklep-online@paso.pl; NIP: 782-00-07-588; REGON: 630519510; Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 0000444926;
  • Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez PASO dostępny na stornie internetowej pod adresem www.paso.pl
  • Klient pełnoletnia osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  • Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z PASO niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje czynności prawnej z PASO bezpośrednio związanej z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej czynności prawnej wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – zgodnie z brzmieniem art. 7a a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; wyżej wskazany  Klient, który w szczególności składa zamówienie w Sklepie internetowym;
  • Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których PASO skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia Klientowi oraz dostarczy zamówiony towar za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;
  • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie PASO przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;
  • Serwis – serwis internetowy administrowany przez PASO dostępny na stronie internetowej pod adresem www.paso.pl.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów, zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe. PASO jest zobowiązane do dostarczenia rzeczy bez wad.
 5. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień, niezbędne jest spełnienie następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie komputera lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail);
 • posiadanie przeglądarki internetowej:
  1. Microsoft Edge w wersji lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 22.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 1. Opera w wersji 12.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 2. Apple Safari 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies;
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, PASO podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet.
 2. PASO zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
 3. Klient korzystający ze Sklepu internetowego jest zobowiązany do:
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu,
  • korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  • niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym,
  • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania,
  • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  • niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
 4. Wszystkie ceny podane w sklepie są cenami brutto i nie zawierają kosztów przesyłki.

§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. PASO świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną obejmujące:
  1. prowadzenie konta Klienta;
  2. obsługę procesu składania Zamówień i ich realizacji w zakresie wynikającym z Regulaminu;
  3. newsletter– wyłącznie po uzyskaniu zgody Klienta.
 2. Usługi wskazane w ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Korzystanie ze Sklepu internetowego i usług w nim dostępnych jest dla Klientów nieodpłatne.
 4. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  1. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  2. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki bycia Klientem,
  3. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  4. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  5. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Klienta przez PASO w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
  6. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od PASO oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu internetowego..
 5. PASO zastrzega możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym Klienci zostaną poinformowani w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 6. PASO jest uprawniony do zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę PASO lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa. Zablokowanie dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych. PASO zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 3 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Klient może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez PASO przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do PASO stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się PASO z oświadczeniem woli Klienta
 3. PASO może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Klient nie wykazywał aktywności w Sklepie internetowym, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto w ciągu 2 lat od ostatniej aktywności.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać rozwiązana przez PASO w trybie natychmiastowym gdy:
  1. Klient narusza postanowienia Regulaminu, bądź zaakceptowanych przez Klienta odrębnych regulaminów usług,
  2. stwierdzono podanie przez Klienta danych lub oświadczeń nieprawdziwych, nieaktualnych, nieprawidłowych bądź niepełnych lub też danych innych osób,
  3. podane przez Klienta dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail;
  4. działania lub zaniechania Klienta negatywnie wpływają na dobre imię PASO lub w inny sposób istotnie szkodzą PASO.
 5. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 4 pkt c. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych.
 6. W innych niż wskazane powyżej sytuacjach PASO  uprawniona jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia. PASO wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas rejestracji.
 7. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony PASO ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody PASO.
 8. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od zawarcia wskazanej w §4 ust. 1 umowy, odstąpić od niej bez podania przyczyny. Wzór formularza z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 9. Po odstąpieniu od umowy o świadczenie usług elektronicznych lub upływie okresu wypowiedzenia Klient traci dostęp do Konta, w tym również znajdujących się w nim danych, a ich przywrócenie nie jest możliwe.
 10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 11. Klient może zgłosić PASO reklamację w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez PASO. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres: sklep-online@paso.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. PASO niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 4 Rejestracja w serwisie i dane osobowe

 1. Aby dokonać zakupu w Sklepie internetowym należy się zarejestrować.
 2. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Paso Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z siedzibą: Sierosław, ul. Skrajna 1, 62-080 Sady, Tarnowo Podgórne, KRS: 0000444926, NIP: 782-00-07-588, REGON: 630519510, adres poczty elektronicznej: sklep-online@paso.pl,, numer telefonu: 61 896 66 66 – zwana dalej „Administratorem”.
 4. W celu dokonania rejestracji niezbędne jest podanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, e-mail) – podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informacje te traktowane są jako informacje poufne, nikt z zewnątrz nie ma do nich dostępu i nie są one udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem osób uczestniczących w realizacji dostawy zamówionych przez Klienta towarów (np. kurierów oraz PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, wyłącznie wtedy gdy Klient skorzysta z możliwości zapłaty za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU). Dane Klienta wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu zawierania z PASO i wykonania umowy sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta. 
 5. W celu dokonania rejestracji konieczne jest również zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności i ich akceptacja.
 6. Po uzupełnieniu swoich danych należy kliknąć przycisk „Zarejestruj się”.
 7. W toku rejestracji w Serwisie Klient dokonuje zaznaczenia odpowiedniego pola, co jest równoznaczne ze złożeniem następującego oświadczenia: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do relacji ze sprzedawcą PASO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w Sierosławiu ul. Skrajna 1, 62-080 Tarnowo Podgórne, zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).
 8. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Nadto Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza obowiązujące przepisy. W tym celu powinien skontaktować się z PASO na adres: PASO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Sierosław, ul. Skrajna 1, 62-080, Tarnowo Podgórne lub poprzez wiadomość e-mail: sklep-online@paso.pl.
 9. Osoby, które się zarejestrowały, otrzymują unikalne hasło i login, które wykorzystują podczas składania zamówień.

Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie sklepu internetowego, w dokumencie Polityka prywatności, dostępnej pod adresem: www.paso.pl.

§ 5 Składanie zamówień

 1. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu internetowego www.paso.pl skompletować zamówienie, wybrać sposób dostarczenia towaru i płatności oraz wypełnić formularz z danymi osobowymi, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
 2. Złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego niesie za sobą obowiązek zapłaty.
 3. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z początkiem jego realizacji. Całkowity czas realizacji zamówienia to suma czasu realizacji potrzebnego do przygotowania towaru (5 dni roboczych) i czasu dostawy.
 4. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie PASO oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 5. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia zostanie niezwłocznie wysłana przez PASO wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od PASO z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a PASO. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. Świadczenie przez PASO usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez PASO za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez PASO.

§  6 Sposoby zapłaty za zamówiony towar oraz opłaty za dostarczenie zamówionego towaru

 1. Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny:
  1. Za pobraniem: opłata za przesyłkę uiszczana jest przy odbiorze przesyłki. Pobiera ją listonosz, kurier lub urzędnik na poczcie.
  2. Przelew: po potwierdzeniu zamówienia PASO poinformuje pocztą elektroniczną, na jaki jest numer rachunku bankowego należy przelać pieniądze. Procedura kompletowania Towaru i przekazania do wysyłki rozpoczyna się z chwilą otrzymania potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.
  3. Płatność Online: płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu obsługi płatności Platnosci.pl. Procedura kompletowania Towaru i przekazania do wysyłki rozpoczyna się z chwilą otrzymania potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatność.
 2. Klient może dokonać wyboru spośród następujących opcji dostawy towaru:

Sposób dostawy

Czas dostawy

Całkowity koszt dostawy

wartość zamówienia

koszt dostawy

Poczta Polska Przesyłka ekonomiczna
(Płatność przelewem)

3 dni robocze

powyżej 150 zł

0 zł

149 zł i mniej

15,00 zł

Poczta kurierska
(Płatność przelewem)

24 h w dni robocze

powyżej 150 zł

0 zł

149 zł i mniej

14,00 zł

Poczta kurierska

(Płatność przy odbiorze)

24 h w dni robocze

powyżej 150 zł

0 zł

149 zł i mniej

16,50 zł

Odbiór osobisty w siedzibie firmy

(Płatność przy odbiorze gotówką lub kartą)

Po uzgodnieniu telefonicznym

Bez limitów

0 zł

 

 1. Cena dostawy zostanie doliczona do wartości zakupów ujętych w koszyku. Suma obu kwot daje ostateczny koszt zamówienia. Koszt ten zostanie zawarty w zamówieniu, które widoczne będzie na ekranie po uprzednim wypełnieniu formularza danych osobowych oraz wybraniu sposobu dostawy i formy płatności.
 2. Na życzenie Klienta do towaru zostanie załączona wystawiona przez PASO faktura VAT. Na fakturze VAT wpisane zostaną dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia. 

§ 7 Prawo odstąpienia od umowy.

 1. Zgodnie z art. 27 oraz art. 7a ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął w posiadanie ostatnią z rzeczy, ostatnią partię lub część lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, ostatniej partii lub części.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując PASO o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze oświadczenia, które należy przesłać pocztą na adres: PASO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k, Sierosław, ul. Skrajna 1, 62-080, Tarnowo Podgórne lub dostarczyć osobiście do siedziby PASO. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim PASO przyjęło jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował PASO o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: PASO POLSKA Spółka z ograniczona odpowiedzialnością Sp.k, Sierosław, ul. Skrajna 1, 62-080, Tarnowo Podgórne, z dopiskiem „Zwrot”.
 7. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy PASO niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez PASO.
 9. Zwrot płatności zostanie dokonany przez PASO przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 10. PASO może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 1. o oświadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;
 2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;
 7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;
 9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli przedsiębiorca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1;
 14. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których konsument wyraźnie zażądał od przedsiębiorcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta.

§ 8 Reklamacje – Odpowiedzialność PASO za brak zgodności towaru z umową

 1. PASO ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez PASO, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 1. PASO nie stosuje kodeksu dobrych praktyk w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U. 2007 Nr 171, poz. 1206).
 1. Towar jest zgodny z umową sprzedaży, jeżeli zgodne z umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:
  1. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność;
  2. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił PASO najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży i który PASO zaakceptował.
 1. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową sprzedaży, musi:
  1. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  2. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez PASO, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że PASO wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
 • przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży;
  1. być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;
  2. być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które PASO udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. PASO nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 4 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 2. PASO może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub PASO może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla PASO.
 3. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, PASO może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy.
 4. Przy ocenie nadmierności kosztów dla PASO uwzględnia się wszelkie okoliczności, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową sprzedaży, wartość towaru zgodnego z umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 5. PASO dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności towaru z umową.
 6. Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi PASO. Konsument jest obowiązany udostępnić PASO towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania na koszt PASO.
 7. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, gdy:
  1. PASO odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  2. PASO nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że PASO próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  4. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  5. z oświadczenia PASO lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 8. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową sprzedaży pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową sprzedaży.
 9. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 10. PASO może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży, jeśli wykaże, że niezgodność towaru z umową sprzedaży jest nieistotna.
 11. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca towar PASO na jego koszt. PASO zwraca Konsumentowi cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 12. Reklamacje należy zgłaszać na piśmie na adres PASO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Sierosławiu, ul. Skrajna 1, 62-080, Tarnowo Podgórne z dopiskiem „Reklamacja”. Wskazane jest, aby w piśmie reklamacyjnym wskazać imię i nazwisko, adres do korespondencji, datę nabycia towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Konsumenta. Wraz ze zgłoszeniem należy dostarczyć PASO dowód zakupu towaru (np. kopia paragonu, faktury VAT, wydruk z kary płatniczej albo inny dowód).
 13. PASO ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłania.
 14. PASO na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego, całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących przedsiębiorcami (z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, PASO nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a PASO, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik.gov.pl
 3. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Klientem niebędącym Konsumentem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby PASO.
 5. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.sklep.paso.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 6. PASO honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 7. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem http://sklep.paso.pl/regulamin oraz w siedzibie PASO. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 8. PASO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.sklep.paso.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.paso.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 7 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 9. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia przez Klienta.
 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 11. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2023 roku i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Pobierz

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Pobierz