Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka Prywatności) przedsiębiorcy działającego pod firmą PASO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sierosławiu, ul. Skrajna 1, 62-080, Tarnowo Podgórne NIP: 782-00-07-588; REGON: 630519510; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000444926 (dalej: PASO) określa, w jaki sposób PASO gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane klientów. Właścicielem Serwisu prowadzonego pod adresem www.paso.pl jest PASO.

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Niniejsza polityka prywatności Serwisu ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów. Jej celem jest wskazanie zasad oraz określenie podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

1.2.   W związku z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (dalej: RODO), PASO informuje, iż administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest PASO POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Sierosławiu, ul. Skrajna 1, 62-080, Tarnowo Podgórne;, NIP: 782-00-07-588; REGON: 630519510; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000444926, adres poczty elektronicznej: sklep-online@paso.pl, numer telefonu: +48 61 896 66 66 – zwana dalej „Administratorem”.

1.3.   Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

1.4.   W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych należy bezpośrednio skontaktować się z Administratorem.

1.5.   Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

1.6.   Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące na niniejszej stronie i rozpoczynające się dużą literą (np. Klient) należy rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w Regulaminie dostępnym w Serwisie.

2.      CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ ODBIORCY DANYCH

2.1.   Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie. Przykładowo jeżeli Klient w trakcie składania Zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.2.   Możliwe cele zbierania danych osobowych Klientów przez Administratora:

2.2.1.     zawarcie i realizacja umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej (np. Konto)(podstawa prawna – niezbędność przetwarzania do wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną jest zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2.2.2.     marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora, przesyłanie newslettera, a także w celach statystycznych, analitycznych i związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego witryny www.paso.pl (podstawa prawna – uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

2.2.3.     wypełnianie obowiązków prawnych np. podatkowych i rachunkowych ciążących na Administratorze (podstawa prawna – obowiązek prawny – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

2.3.   Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Serwisu:

2.3.1.     W przypadku Klienta, który przy składaniu Zamówienia korzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

2.3.2.     W przypadku Klienta, który przy składaniu Zamówienia korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Serwisie.

2.3.3.     Ponadto, odbiorcami danych mogą być podmioty powiązane pośrednio lub bezpośrednio z Administratorem, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowo-promocyjnych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

2.3.4.     Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską a w razie ich przekazywania do państw trzecich znajdujących się poza UE Administrator będzie stosować odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych.

2.4.   Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

2.5.   Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa Administrator może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza wskazanymi powyżej przypadkami podanie danych jest dobrowolne i wymaga zgody Klienta.

2.6.   Administrator przetwarza dane Klienta w czasie obowiązywania zawartej z Klientem umowy (istnienia konta Klienta) a także po jej zakończeniu w sytuacji wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, w celach archiwizacyjnych i statystycznych a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Dane osobowe Klienta zebrane w celach marketingowych są przetwarzane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy bądź też do momentu wniesienia przez Klienta skutecznego sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

2.7.   Dane osobowe Klientów nie są/są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

3.      COOKIES

3.1.   Pliki cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).

3.2.   Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:

3.2.1.     identyfikacji Klientów jako zalogowanych w Serwisie i pokazywania, że są zalogowani;

3.2.2.     zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;

3.2.3.     zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy Zamówienia ankiet lub danych logowania do Serwisu;

3.2.4.     dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Serwisu;

3.2.5.     prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu .

3.3.   Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu (np. niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie produktów w koszyku podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).

3.4.   Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

3.5.   Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze Serwisu (adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Serwisu. Dane te nie są ujawniane osobom trzecim.

4.      PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

4.1.   Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, lecz  niepodanie wskazanych na stronie Serwisu danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Zamówienia lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tychże umów.

4.2.   Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda Klienta lub (2) prawnie uzasadniony interes Administratora – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

5.      PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5.1.   Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.

5.2.   Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

5.3.   W przypadku udzielenia przez Klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora oraz wysyłanie newslettera zgoda może być odwołana w każdym czasie.

5.4.   W przypadku, gdy Administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.

5.5.   W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

5.6.   Klient ma prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1.   Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.

6.2.   Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

6.3.   Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

6.3.1.     Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.

6.3.2.     Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

6.4.   Wszelkie zmiany wprowadzane do niniejszej polityki prywatności, które będą w przyszłości publikowane na stronie www.paso.pl będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość oraz wejdą w życie w momencie zaakceptowania zmodyfikowanej polityki prywatności, o której Klient zostanie zawiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej. Prosimy o regularne sprawdzanie strony www.paso.pl w celu sprawdzenia aktualizacji polityki prywatności. W sytuacji braku akceptacji polityki prywatności lub zmian w polityce prywatności Klient powinien zaprzestać korzystania ze strony www.paso.pl.

Wersja na dzień: 1 stycznia 2021 r.